Διαμόρφωση προτάσεων της ΠΕΣΕΔΕ για την ρύθμιση και τροποποίηση του Π.Δ.71-2019

Η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 59387/21.10.2020 (Β’ 4888) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με έργο, μεταξύ άλλων και την υποβολή προτάσεων τροποποίησης του π.δ. 71/2019, που αφορά τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε), ξεκινάει τις εργασίες της και με επιστολή της μας παρακαλεί να αποστείλουμε τις σχετικές μας προτάσεις. Παρακαλούμε τα Μέλη του ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ, τα Προεδρεία των Συνδέσμων – Μελών της ΠΕΣΕΔΕ και σε συνεργασία με τα Μέλη των Συνδέσμων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διαμορφωμένες απόψεις και προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ να αποστείλουν τις προτάσεις τους , μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2021 προς την γραμματεία της ΠΕΣΕΔΕ προκειμένου να διαμορφωθεί η εισήγησή μας προς την Συντονιστική Επιτροπή.

https://drive.google.com/file/d/1bPmYPKIkwAc-4gPDidZdPxYlAY8Gz1-k/view